Predzmluvné informácie pre Spotrebiteľa v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

1. Tieto predzmluvné informácie poskytuje spoločnosť ADHESIVE TAPES, s.r.o., so sídlom Tatarkova 3, 040 18 Košice, IČO: 44 627 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23199/V (ďalej ako „ADHESIVE TAPES, s.r.o.“) Spotrebiteľovi pred sprostredkovaním uzatvorenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka so Spotrebiteľom (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“), kde predávajúcim je subjekt poskytujúci tovary a produkty na webovom portáli www.lepiacepasky.sk a kupujúcim je Spotrebiteľ.

2. Pojmy, ktoré používajú tieto predzmluvné informácie sú v rovnakej forme a rovnakom význame používané vo Všeobecných obchodných podmienkach ADHESIVE TAPES, s.r.o. (ďalej len ako „VOP“).

3. Podrobné informácie o podmienkach predaja produktov sú uvedené priamo na webovom portáli www.lepiacepasky.sk a zároveň je možné ich získať od predávajúceho.

4. Adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa, na ktorej Spotrebiteľ môže kontaktovať predajcu, a to obchodnú spoločnosť ADHESIVE TAPES, s.r.o. sú uvedené na internetovej stránke, cez ktorú sa sprostredkúva uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

5. Ceny za produkty a podmienky splatnosti sú uvedené na webovom portáli www.lepiacepasky.sk, cez ktorý sa uzatvára Kúpna zmluva.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O UBYTOVANÍ BEZ UDANIA DÔVODU:

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOS“) v súlade s ustanovením § 7 a nasl. ZoOS Spotrebiteľ môže do 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že sa nejedná o predaj personalizovaného výrobku.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

• Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi prevádzkovateľom portálu www.lepiacepasky.sk (ADHESIVE TAPES, s.r.o.) a spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

• Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 055/729 07 05, fax č.: 055/622 46 95.

• Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

• Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

• V súlade s vyššie uvedeným nariadením Ubytovateľ uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

6. Tieto predzmluvné informácie sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka so spotrebiteľom. V prípade zmeny týchto predzmluvných informácií je Spotrebiteľ oprávnený postupovať podľa VOP.

V Košiciach, dňa 1.1.2022