Všeobecné obchodné podmienky internetového portálu a elektronického obchodu

www.lepiacepasky.sk,

ktorej prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť ADHESIVE TAPES, s.r.o., so sídlom Tatarkova 3, 040 18 Košice, IČO: 44 627 513, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23199/V (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo VOP“).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli spracované v súlade s požiadavkami podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002Z. z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektrickom obchode“) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o predaji na diaľku“), zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako Občiansky zákonník“), ako aj ďalších relevantných právnych predpisov, platných a účinných v podmienkach Slovenskej republiky.

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. E-shop dostupný na webovom sídle lepiacepasky.sk, je prevádzkovaný obchodnou spoločnosťou ADHESIVE TAPES, s.r.o., so sídlom Tatarkova 3, 040 18 Košice, IČO: 44 627 513, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23199/V (ďalej ako „Spoločnosť “); adresa elektronickej pošty: ; telefónny kontakt (+421) 917 226 198 (poplatok za štandardné spojenie – podľa príslušného sadzobníka poplatkov jednotlivého operátora).

1.2. Tieto VOP sú určené zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, ako aj pre Zákazníkov ktorí nie sú spotrebiteľmi, ale využívajú e-shop, elektronické služby, alebo uzatvárajú kúpnu zmluvu.

1.3. Prijatie podmienok, teda obsahu vyjadreného týmito VOP, je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre vytvorenie účtu a/alebo objednávky Zákazníkom.

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Pokiaľ z obsahu alebo kontextu týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová a slovné spojenia použité v týchto VOP majú nasledovný význam

2.1. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľom internetového portálu sa rozumie Spoločnosť, tak ako je definovaná v 1. týchto VOP; Prevádzkovateľ je súčasne predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu.

2.2. Portál – portál predstavuje internetové rozhranie webového sídla lepiacepasky.sk, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ prezentuje, ponúka a uskutočňuje predaj výrobkov a služieb ním ponúkaných;

2.3. Zákaznícky servis – ide o servis ponúkaný Prevádzkovateľom svojim zákazníkom, v rámci ktorého poskytuje týmto informácie o činnosti e-shopu, vrátane tých informácií, ktoré sa týkajú výrobkov, obchodu, pravidiel a aktuálnych ponúk, počas pracovných dní v hodinách uvedených pod odkazom „Kontakt“ na tam uvedených telefónnych číslach a e-mailových adresách v e-shope a na webovej stránke e-shopu;

2.4. Zákazník ­– zákazníkom sa rozumie

a.) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca;

b.) právnická osoba.

Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané v rámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach.

2.5. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou, zamestnania alebo povolenia;

2.6. Košík – služba k dispozícii každému zákazníkovi, ktorý používa e-ahop. Umožňuje vytvorenie objednávok jedného, či viacerých výrobkov, vloženie zľavových kódov, ktoré znižujú cenu v súlade s podmienkami, uvedenými v samostatných dohodách alebo pravidlách, zobrazenie prehľadu cien jednotlivých produktov a všetkých produktov (vrátane príp. nákladov na dopravu), zobrazenie očakávaného termínu dodania produktov. Košík zhromažďuje zákazníkom vytvorené ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy, tzn. v rámci jednej objednávky môže zákazník odoslať viac než jednu ponuku k uzatvoreniu zmluvy;

2.7. Produkt / Výrobok – hnuteľnosť, dostupná v e-shope na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorá sa stane predmetom zmluvy, za uvedenú cenu. Všetky produkty ponúkané na domovskej stránke e-shopu sú úplne nové;

2.8. E-shop – platforma, umožňujúca vytváranie objednávok zákazníkom a tiež poskytovanie služieb predávajúcim, prevádzkovaná predávajúcim na webovom sídle prevádzkovateľa stránkach dostupnej na web sídle lepacepasky.sk;

2.9. Predávajúci – Spoločnosť, tak ako je definovaná v bode 1. týchto VOP;

2.10. Obsah – textové, grafické alebo multimediálne položky (napr. informácie o výrobkoch, obrázky produktov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel podľa autorského zákona, t. j. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“), ďalej podoby fyzických osôb, ktoré sú zverejnené v rámci e-shopu predávajúcim, partnermi predávajúceho, zákazníkmi alebo akýmkoľvek inými osobami používajúcimi e-shop;

2.11. Kúpna zmluva – kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovujú tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto VOP. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. Predávajúci môže uzatvoriť kúpnu zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, na základe dohody tiež postupom, ktorý nie je ustanovený v týchto VOP, čo bude na žiadosť ktorejkoľvek strany vzájomne potvrdené e-mailom;

2.12. Elektronická služba – elektronické služby poskytuje predávajúci zákazníkovi prostredníctvom e-shopu.

2.13. Objednávka – vyjadrenie vôle zákazníka, smerujúca k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorá definuje produkty, ohľadom ktorých chce zákazník uzatvoriť kúpnu zmluvu a obsahuje údaje zákazníka, nevyhnutné pre prípad uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy.

3. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V E-SHOPE

3.1. Predávajúci poskytuje prostredníctvom e-shopu zákazníkom nasledujúce služby:

a.) rozhranie pre tvorbu objednávky zákazníkom a uzatvorenie kúpenej zmluvy podľa podmienok a v rozsahu ustanovených v týchto VOP;

b.) košík;

c.) zobrazenie a prezeranie obsahu umiestneného v e-shope.

3.2. používanie košíka začína v momente, kedy zákazník pridá prvý produkt do košíka;

3.3. Košík je poskytovaný bezplatne, má jednorazovú povahu a zakončuje sa vytvorením objednávky jeho obsahu alebo predčasným ukončením používania zo strany zákazníka, pričom košík ukladá informáciu o zákazníkom vybraných produktoch i po ukončení relácie prehliadača, to však nezaručuje dostupnosť vybraných produktov zákazníkom za účelom umožnenia uskutočnenia objednávky v neskoršom termíne;

3.4. Povinnosti zákazníka

a.) poskytovať pri vytváraní objednávky a vyplňovaní príslušných formulároch, len pravdivé, aktuálne a všetky potrebné a nevyhnutné údaje;

b.) bezodkladne aktualizovať údaje vrátane osobných údajov poskytnutých zákazníkom predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou, najmä pokiaľ je to nevyhnutné pre riadne plnenie tejto zmluvy;

c.) využívať služby a funkcie poskytovaných predávajúcim len spôsobom, ktorý nezasahuje do riadnej činnosti predávajúceho a e-shopu;

d.) využívať služby a funkcie poskytované predávajúcim len v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ustanovení týchto VOP;

e.) využívať služby a funkcie poskytované zo strany predávajúceho iba spôsobom, ktorý nepoškodzuje ostatných zákazníkov a predávajúceho;

f.) včas a v plnej výške zaplatiť cenu a ďalšie náklady dohodnuté medzi zákazníkom a predávajúcim;

g.) včas prevziať produkty podľa objednaného spôsobu doručenia a platby ktoré si zákazník u predávajúceho objednal.

3.5. Reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb môžu byť podané zákazníkom, prípadne treťou osobou

a.) písomne na adresu predávajúceho;

b.) e-mailom, na adresu info@ladhesivetapes.sk.

3.6. Reklamácie predávajúci rieši bezodkladne, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa ich podania, a to v súlade s ustanovením § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, iba ak z právnych predpisov alebo zvláštnych podmienok neplynie iné lehota.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Kupujúci môže vytvoriť objednávku produktov nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom e-shopu predávajúceho;

b) telefonicky, na tel. č.: (+421) 917 226 198;

c) e-mailom, na adrese info@adhesivetapes.sk.

4.2. V rámci rozvoja služieb predávajúci môže zaviesť ďalšie spôsoby ako zadávať objednávky pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v súlade s podmienkami týchto VOP.

4.3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční po vytvorení objednávky zákazníkom.

4.4. Predávajúci umožňuje zákazníkovi vytvoriť objednávku prostredníctvom internetového obchodu, a to takto v uvedenom poradí:

a) zákazník pridá vybraný produkt (vybrané produkty) do košíka a pokračuje do objednávkového formulára;

b) zákazník musí vyplniť formulár objednávky údajmi nevyhnutnými pre uzatvorenie a splnenie zmluvy. Poskytnutie zastaraných alebo nesprávnych údajov zákazníkom môže zabrániť splneniu zmluvy. V objednávkovom formulári musí zákazník poskytnúť svoje nasledujúce údaje:

(i) meno a priezvisko;

(ii) adresu (ulica, číslo domu/číslo bytu, poštové smerovacie číslo, obec, štát);

(iii) e-mailovú adresu;

(iv) kontaktné telefónne číslo; a

(v) informácie týkajúce sa kúpnej zmluvy: produkt (produkty), množstvo produktov, ak je k dispozícii, typ, farba a veľkosť produktu, miesto a spôsob doručenia produktu, spôsob platby a spôsob doručenia.

V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa požaduje taktiež názov spoločnosti a ak v rámci formulára požaduje vystavenie daňového dokladu, taktiež daňové identifikačné číslo;

h) zákazník si zvolí jednu z ponúkaných metód doručenia;

i) zákazník si zvolí spôsob platby kúpnej ceny a všetkých ostatných nákladov uvedených v objednávke;

j) zákazník dokončí objednávku (tým predloží ponuku predávajúcemu) s využitím funkcií internetového obchodu určených k tomuto účelu. Zákazník je povinní súhlasiť s týmito VOP;

k) pri vytváraní objednávky až do jej dokončenia má zákazník možnosť upravovať obsah košíka pridaním či odobratím produktu;

l) v závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb pre účel zaplatenia.

4.5. Predávajúci v reakcii na objednávku zákazníka odošle zákazníkovi správu na e-mail zadaný zákazníkom pre tento účel, potvrdzujúci prijatie objednávky a zahájenie jej overovania.

4.6. Po overení objednávky, a to bez zbytočného odkladu, predávajúci odošle zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu tieto informácie:

a) potvrdenie o prijatí jednej alebo viacerých jednotlivých ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy týkajúce sa jednotlivých produktov obsiahnutých v objednávke, a teda uzatvorenie kúpnej zmluvy (prijatie ponuky týkajúcej sa produktov uvedených v správe); alebo

b) informáciu o neprijatí všetkých ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy obsiahnuté v objednávke z dôvodov uvedených v časti IV. bod 5.4. VOP.

4.7. Kúpna zmluva sa uzatvára prijatím ponuky (ponúk), t. j. obdržaním správy uvedenej v bode 4.6. písm. a) týchto VOP v rozsahu produktov uvedených v tomto dokumente. Predávajúci zasiela zákazníkovi potvrdenie o podmienkach zmluvy na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

4.8. V prípade nemožnosti prijať všetky alebo len niektoré z ponúk obsiahnutých v objednávke bude zákaznícky servis kontaktovať zákazníka, aby:

a) zákazníka informoval o nemožnosti prijať všetky predložené ponuky k uzatvoreniu zmluvy obsiahnuté v objednávke; alebo

b) zákazník potvrdil úmysel navrhnúť uzatvorenie kúpnych zmlúv v časti objednávky, v ktorej predávajúci súhlasí s prijatím ponuky k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Zákazník potom môže zrušiť celú objednávku (pokiaľ ide o všetky ponuky), čím nie je dotknuté jeho právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ zákazník zruší objednávku, predávajúci nie je povinný ju spracovať, príp. plniť zmluvu uzatvorenú na jej základe. Po zrušení objednávky sa postupuje podľa 4.9 VOP.

4.9. V prípade nemožnosti prijať všetky alebo len niektoré z ponúk obsiahnutých v objednávke, kúpne zmluvy v rozsahu produktov uvedených v správe zákazníckeho servisu nie sú uzatvorené, predávajúci bezodkladne, najneskôr do (štrnástich) 14 dní vráti platby uskutočnené zákazníkom na túto objednávku v rozsahu, v akom neboli uzatvorené kúpne zmluvy.

4.10. Predávajúci môže nezáväzne informovať zákazníka o stave objednávky najmä zaslaním správy na e-mailovú adresu zákazníka, pomocou SMS alebo telefonicky.

4.11. Predávajúci sa snaží zaistiť dostupnosť produktov a splnenie kúpnej zmluvy. V prípade nemožnosti plniť služby a v iných situáciách stanovených zákonom sa môžu použiť príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka vrátane ustanovenia §§ 575-577 Občianskeho zákonníka, najmä pokiaľ ide o povinnosť okamžite vrátiť plnenie spotrebiteľovi.

4.12. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu, náklady na dopravu a prípadne ďalšie náklady na voliteľne platené služby vybrané zákazníkom. Predávajúci môže stanoviť minimálny limit objednávky, od ktorého zákazník neplatí náklady na dodanie. S celkovou cenou produktov vrátane dane, ktoré sú predmetom objednávky, tak ako i o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručení a poštových služieb), a ďalších nákladoch, a pokiaľ nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o záväzku ich úhrady, je zákazník informovaný pri vytváraní objednávky, vrátane momentu, kedy zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.

V. SPÔSOBY A PODMIENKY PLATBY

5.1. Predávajúci umožní zákazníkovi rôzne spôsoby platby podľa kúpnej zmluvy, najmä

a) na dobierku;

b) prevodom na bankový účet predávajúceho č. IBAN: na doplnenie;

c) elektronická platba a platba platobnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb;

d) hotovosť pri osobnom prevzatí.

5.2. Vyúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa robí podľa voľby zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.

5.3. V prípade neobdržania platby predávajúcim v prípade, že si zákazník zvolil platbu vopred, t. j. platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu, alebo platbu platobnou kartou, zákaznícky servis môže kontaktovať zákazníka s výzvou k zaplateniu, a to vrátane zaslania e-mailu. Nezaplatenie do (troch) 3 dní od ukončenia objednávky, ani v náhradnej lehote ďalších (dvoch) 2 dní bude mať za následok neprijatie ponuky obsiahnutej v objednávke zákazníka. Zákazník môže rovnako až do okamihu odoslania objednávky objednávku zrušiť, a to prostredníctvom zákazníckeho servisu, to nemá vplyv na jeho právo na odstúpenie od zmluvy.

5.4. Pokiaľ si zákazník zvolí platbu na dobierku, je zákazník povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky i v dodatočnej lehote k vyzdvihnutiu, sa končí kúpna zmluva. Zákazník môže objednávku zrušiť i v určenom termíne, bez toho, aby to malo nejaké následky, bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo odstúpiť od zmluvy.

VI. NÁKLADY, SPÔSOBY A TERMÍN DODANIA

6.1. Dodanie je možné na územie Slovenskej republiky a vybraných štátov.

6.2. Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak.

6.3. Dostupné metódy doručovania môžu závisieť od spôsobu platby vybraného zákazníkom.

6.4. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.

6.5. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 14 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší termín.

6.6. Doba prípravy objednávky prepravy zo strany predávajúceho je vždy uvedená na stránke každého produktu a počíta sa od (začiatok obdobia dodávky):

a) doručenia platby na bankový účet predávajúceho – v prípade, že zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platobnú kartu;

b) uzatvorením kúpnej zmluvy – pokiaľ si zákazník zvolí spôsob platby pri vyzdvihnutí.

6.7. K vyššie uvedenej dobe sa pripočíta doba doručenia produktu dopravcom.

6.8. V prípade vytvorenia objednávky alebo rezervácie na niekoľko produktov s rôznymi termínmi doručenia, je termínom doručenia najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie prekročiť 14 pracovných dní.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 488 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

c) tovar nemá právne vady.

7.3. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je kupujúci oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže kupujúci domáhať buď primeranej zľavy z kúpnej ceny, výmeny tovaru, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

7.4. Kupujúci nemôže uplatniť zodpovednosť predávajúceho za vady, ak ide o vadu, ktorú musel pri vynaložení obvyklej pozornosti zaznamenať už pri uzavretí zmluvy.

7.5. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho. Nárok na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady kupujúcemu nezáleží ani v prípade, kedy kupujúci vadu sám zapríčinil.

7.6. Ustanovenia uvedené v bode 6.2. VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.7. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, interpretuje sa to tak, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.8. Zodpovednosť za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.9. Ďalšie práva a povinnosti strán, ktoré súvisia so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.10. Predávajúci je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru len vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

VIII. MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIEŠENIAM

8.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@adhesivetapes.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.

8.2. Predávajúci je oprávnený na predaj produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3. Zákazník má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach Európskeho spotrebiteľského centra v SR (ESC v SR).

IX. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

9.1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 14 dní od zmluvy stanovené Zákonom o ochrane spotrebiteľa. K zachovaniu lehoty stačí, ak zákazník pred jej uplynutím vykoná prehlásenie predávajúcemu.

9.2. Zákazník môže vykonať akékoľvek jednoznačné prehlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané napr.:

a) písomne na adresu: ADHESIVE TAPES, s.r.o. Gyňovská 15, 044 14 Čaňa;

b) v elektronickej podobe na e-mailovú adresu info@adhesivetapes.sk; pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

9.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ale nie je to nutné.

9.4. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom a v prípade kúpnej zmluvy, ktorá:

a) sa týka viacerého tovar, ktorý je doručovaný oddelene, po častiach alebo dieloch – prevzatím posledného tovaru, dielu alebo časti; alebo

b) závisí na pravidelnom doručovaní tovaru po určitý čas – od prevzatia prvého tovaru.

9.5. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

9.6. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu dopravy, dostupného v e-shope).

9.7. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky. V prípade, ak peňažné prostriedky nie je možné vrátiť rovnakým spôsobom platby, ak použil zákazník, vzhľadom na to, že predajca už neposkytuje uvedenú formu platby, predajca vráti finančné prostriedky spôsobom, ktorý bude v čo najväčšej miere zodpovedať vlastnostiam spôsobu platby, ktorý použil zákazník. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. V prípade, ak má k vráteniu peňažných prostriedkov dôjsť na bankový účet zákazníka, ktorý uviedol (napr. vo formulári o odstúpení od zmluvy) a v prípade neuvedenia bankového účtu zo strany zákazníka, na ktorý má byť zaslaná platba, predajca vráti finančné prostriedky na bankový účet, z ktorého zákazník uhradil platbu v súvislosti s kúpnou zmluvou, od ktorej odstupuje.

9.8. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim, iba ak predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Tovar je možné zaslať na určenú adresu ktorá je uvedená na stránkach e-shopu.

9.9. V prípade využitia zákonného práva o odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, nesie zákazník zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu, ktoré je výsledkom jeho využívania spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu. Zodpovednosť zákazníka môže zahŕňať aj nemožnosť opätovného zavedenia produktu do predaja ako plnohodnotného produktu, náklady na opätovné umiestnenie štítkov a zabezpečujúcich prvkov na produkte a tiež náklady na prinavrátenie produktu do pôvodného stavu, ktorý umožňuje umiestniť produkt opätovne do predaja v rámci internetového obchodu, vrátane nákladov na posudzovanie produktu špecialistom, nákladov súvisiacich s odstránením chýb zistených počas takejto prehliadky (v rozsahu, v akom tieto chyby vyplývajú z používania produktu zákazníkom spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu).

9.10. Rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy prináleží zákazníkovi výlučne v prípade kompletných, nepoškodených a nepoužívaných produktov, ktoré majú všetky pôvodné štítky a zabezpečujúce prvky, ktoré boli na produkte umiestnené v momente jeho nadobudnutia zákazníkom alebo ním poverenou treťou osobou. Zákazník nemá rozšírené právo na odstúpenie od zmluvy v prípade používania produktu spôsobom, ktorý znemožňuje posúdenie charakteru, vlastností a fungovania produktu. Zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade dodania personalizovaného výrobku

9.11. Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

9.12. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

9.13. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

10.2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

10.3. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné pod odkazom “Podmienky ochrany osobných údajov” dostupnom v e-shope.

XI. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA NESPOTREBITEĽOV

11.1. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom do štrnástich (14) dní od jej uzatvorenia a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od kúpnej zmluvy v tomto prípade nevznikajú zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, žiadne nároky voči predávajúcemu, okrem povinnosti vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

11.2. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby. Predávajúci má taktiež právo požadovať platbu vopred úplne či čiastočne, bez ohľadu na zvolený spôsob platby a bez ohľadu na obsah uzatvorenej zmluvy.

11.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky.

11.4. Akákoľvek záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.

11.5. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenciu uzatvorenú na základe Obchodných podmienok s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného prehlásenia zákazníkovi v akejkoľvek forme.

11.6. Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne.

11.7. V prípade zodpovednosti predávajúceho, jeho zamestnancov alebo zástupcov vo vzťahu k zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľ, za škodu bez ohľadu na jej právny základ, je výška náhrady škody obmedzená, a to ako na jednu škodovú udalosť, tak pre akékoľvek celkové nároky, až do výšky zaplatenej kúpnej ceny a dodacích nákladov podľa poslednej uzatvorenej kúpnej zmluvy, ale najviac do dvestopäťdesiat eur.

11.8. Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho.

11.9. Tieto ustanovenia pravidiel týkajúce sa iba zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci kedykoľvek zmeniť podľa všeobecne platných zákonov.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné od na doplnenie.

12.2. Zmluvy uzatvárané predávajúcim sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

12.3. Zaistenie, zabezpečenie a sprístupnenie príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou prebieha zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytnutú zákazníkom.

12.4. Zaistenie, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie nevyhnutných ustanovení kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutoční prostredníctvom zaslania potvrdenia objednávky na e-mail zákazníka a priložením dokumentov, obsahujúcich špecifikáciu objednávky a daňové doklady o kúpe k zaslanému produktu. Obsah kúpnej zmluvy je ďalej zaznamenaný a uložený v IT systéme e-shopu. Po uzavretí kúpnej zmluvy predajca poskytne zákazníkovi doklad o nákupe v elektronickej forme alebo spolu so zásielkou obsahujúcou produkt. K zásielke môže byť priložená aj špecifikácia objednávky.

12.5. V prípade, ak zákazník požaduje vystavenie faktúry DPH, zákazník vyjadruje súhlas s tým, aby faktúra DPH bola zaslaná na jeho e-mailovú adresu. Predajca môže zaviesť technické spôsoby overovania zákazníka pred prevzatím dokladu o nákupe alebo faktúry DPH.

12.6. Predávajúci vykonáva technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce miere ohrozenia bezpečnosti poskytovaných funkcií alebo služieb v rámci zmluvy o poskytovaní služieb. Používanie elektronických služieb je spojené s typickými rizikami spojenými s prenosom dát cez internet, ako je ich šírenie, strata alebo neoprávnený prístup.

12.7. Obsah VOP je dostupný pre zákazníkov zdarma na nasledujúcej adrese http://www.lepiacepasky.sk/ .

12.8. Predávajúci informuje a zákazník berie na vedomie, že využívanie e-shopu prostredníctvom webového prehliadača, vrátane vytvárania objednávok, rovnako ako telefonický kontakt s Zákazníckym servisom, môže byť spojené s nutnosťou vynaložiť náklady na pripojenie k internetu (za poplatok pre prenos dát) v súlade s tarifou poskytovateľa služieb, ktorého služby zákazník využíva.

12.9. Voľba slovenského práva na základe týchto VOP nemá vplyv na ochranu práv spotrebiteľa na základe ustanovení, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, podľa zákona aplikovateľného v prípade neexistencie tejto voľby.